Menu
Tổng công ty vận tải Hà Nội
01/04/2014 9:04:46 SA
Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tiền thân là Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội, được thành lập vào tháng 6/2001 trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 4 Công ty vận tải hành khách, gồm: Công ty Xe buýt Hà Nội, Công ty Vận tải hành khách Nam Hà Nội, Công ty Xe du lịch Hà Nội và Công ty Xe điện Hà Nội. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, UBND Thành phố Hà Nội đã ra 02 Quyết định 72/2004/QĐ-UB, ngày 14 tháng 05 năm 2004 và Quyết định 112/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 04 năm 2004 về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) với mục tiêu: “Củng cố quan hệ sản xuất tạo tiền đề phát triển vận tải hành khách công cộng, đáp ứng 20 - 25% nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô vào năm 2005”.
Transerco được tổ chức và hoạt động theo mô hình Tổng Công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (công ty mẹ - công ty con). Trong đó Transerco giữ vai trò công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty trực thuộc. 
Transerco hoạt động đa ngành nghề, trong đó chủ yếu là kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, cơ khí giao thông, xây dựng và dịch vụ hạ tầng công cộng (gồm: vận tải hành khách công cộng, vận tải hành khách liên tỉnh và dịch vụ công cộng; vận tải hàng hóa; đại lý ô tô; xây dựng công trình, dịch vụ hạ tầng công cộng,...). 

Transerco còn có nhiệm vụ tham gia xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển ngành vận tải công cộng của thành phố Hà Nội theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế của Thủ đô. Định hướng của Transerco là phát triển thành một Tổng công ty mạnh có tiềm lực về tài chính, quản lý, điều hành tiên tiến để giữ vai trò chủ đạo, tập trung, chi phối, hỗ trợ và liên kết các hoạt động của các công ty con nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh; không ngừng nâng cao đời sống của người lao động.